Ούτε κρύπτει, ούτε λέγει, αλλά σημαίνει.

Standard

DSC04480(1) w…The title translates : ” Neither conceals, nor says, but means.” It is how Heraclitus referred to Apollo and the Delphic oracle in the classical Hellenic world. It seemed well suited for this creation (as well for several others…). One could say that it is something like a mandala, where meditative observation resonates different meanings to different people.    
In The “Symbol without Meaning” Joseph Campbell writes : ” A symbol, like everything else, shows a double aspect. We must distinguish, therefore between the ‘sense’ and the ‘meaning’ of the symbol. It seems to me perfectly clear that all the great and little symbolical systems of the past functioned simultaneously on three levels: the corporeal of waking consciousness, the spiritual of dream, and the ineffable of the absolutely unknowable. The term ‘meaning’ can refer only to the first two but these, today, are in the charge of science – which is the province as we have said, not of symbols but of signs. The ineffable, the absolutely unknowable, can be only sensed. It is the province of art which is not ‘expression’ merely, or even primarily, but a quest for, and formulation of, experience evoking, energy-waking images.”

Έτσι αναφέρονταν ο Ηράκλειτος στον Απόλλωνα και στο Μαντείο των Δελφών στην αρχαία Ελλάδα. Κάποιος θα μπορούσε να πεί ότι είναι ταιριαστός τίτλος για ένα έργο ( όπως και για κάποια ακόμα…) που προσομοιάζει σε mandala. Η διαλογιστική παρατήρηση, όταν αφήνεται κανείς στην αίσθηση του έργου πέρα από τις λεπτομέρειες, αποκαλύπτει διαφορετικά σημαίνοντα σε διαφορετικούς ανθρώπους.
Ο Joseph Campbell στο βιβλίο του  “Symbol without Meaning”  γράφει : ” Ένα σύμβολο, όπως καθετί, επιδεικνύει μία διπλή όψη. Ως εκ τούτου, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της “αίσθησης” & της “σημασίας” του συμβόλου. Είναι σαφές, τουλάχιστον σε εμένα, ότι όλα τα μεγάλα ή μικρά συστήματα συμβόλων του παρελθόντος λειτουργούσαν ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα : στο ενσώματο της αφυπνισμένης συνείδησης, στο πνευματικό του ονείρου και στο άλεκτο του απολύτως αγνώστου. Ο όρος ¨σημασία¨ μπορεί να αναφέρεται μόνο στα δύο πρώτα επίπεδα, αλλά αυτά σήμερα είναι υπό την κυριαρχία της επιστήμης – όπου όπως έχουμε πει είναι η περιοχή των σημείων και όχι των συμβόλων. Το άλεκτον, το απολύτως άγνωστο μπορεί μόνο να το αισθανθεί κανείς.  Βρίσκεται στην επικράτεια της τέχνης – τέχνης που δεν είναι απλώς  ή πρωταρχικά ¨ έκφραση ¨, αλλά η αναζήτηση & ο σχηματισμός,  προκαλούντων εμπειριών και ενέργειας καλούντων, εικόνων.”

Acrylic paint on canvas /Ακρυλικά σε καμβά         40 x 50 cm

DSC04480(1) wDSC04481 w

Advertisement

If writing is the painting of a voice, pick up your brush and paint a comment!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.